Instalacje EX

DyrektywA 94/9/WE (ATEX), wyraźnie określa iż atmosfera wybuchowa definiowana jest jako mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której, po wystąpieniu zapłonu, następuje spalanie rozprzestrzeniające się na całą niespaloną mieszaninę..

Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) wymaga od pracodawcy zapewnienia, że środowisko pracy, mimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej, umożliwia bezpieczne wykonywanie prac.

Wymagany jest ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami oceny ryzyka wystąpienia wybuchu. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkich możliwych środków które zapobiegają inicjowaniu i rozprzestrzenianiu się wybuchu. 

Poprzez środki bezpieczeństwa rozumie się odpowiedni dobór urządzeń pracujących na instalacjach EX. 

DOBÓR INSTALACJI EX?

Urządzenia przeciwwybuchowe muszą być odpowiednio dobrane do danej strefy zagrożonej wybuchem. 

Przed zaprojektowaniem instalacji Ex, konieczne jest więc określenie ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. 

Instalacje EX dopasowuje się do zidentyfikowanych warunków na podstawie:

  • grupy urządzeń (I, II),
  • kategorii urządzeń (1, 2, 3, M1, M2),
  • atmosfery wybuchowej (G, D),
  • rodzaju budowy przeciwwybuchowej (np. d, e, i, m, n),
  • grupy lub podgrupy wybuchowości urządzeń w zależności od właściwości gazów i par tworzących atmosferę wybuchową (I, II, IIA, IIB, IIC),
  • klasy temperaturowej (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

Instalacji urządzeń mogą dokonywać wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zgodnym z aktualnym rozporządzeniem świadectwem kwalifikacyjnym.

WYKONANIE INSTALACJI EX

Wykonujemy kompleksowe instalacje EX w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie dokonane przez nas instalacje zawsze są realizowane w oparciu o odpowiednie normy i dyrektywy ATEX.